Aanvraagprocedure

Als de aanvraag niet compleet is, krijgt u een verzoek om die binnen zes weken te completeren. Wanneer de aanvraag compleet is, krijgt u een ontvangstbevestiging en wordt deze voor advies voorgelegd aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Mede op basis van het advies van IGJ neemt BMC namens de minister van VWS een besluit op de aanvraag.

Beslistermijn

Voor nieuwe aanvragen is de beslistermijn drie maanden.

De Opiumwet noemt zelf geen beslistermijn voor de afhandeling van wijzigingsaanvragen van opiumontheffingen. Voor wijzigingsaanvragen is de beslistermijn daarom de redelijke termijn, bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht (Awb); Farmatec-BMC heeft die vastgesteld op negentig dagen.
Het gaat hierbij om de nettobehandeltijd: de beslistermijn wordt opgeschort als Farmatec-BMC of IGJ door een oorzaak die voor uw rekening komt niet verder kan met de behandeling van uw aanvraag, bijvoorbeeld omdat u op vakantie bent of omdat u met een verbouwing bezig bent. De beslistermijn gaat weer lopen zodra Farmatec-BMC of IGJ verder kan met de behandeling van uw aanvraag. Als Farmatec-BMC de beslistermijn niet haalt, krijgt u daarover een brief.

Vergoedingen

Voor de behandeling van een aanvraag van een opiumontheffing is een aanvraagvergoeding verschuldigd van €1.000,-. Ook voor de aanvraag tot verlenging van een opiumontheffing is deze aanvraagvergoeding verschuldigd, wanneer de aanvraag er in geval van honorering toe zou leiden dat er een verleningsperiode van vijf jaar wordt overschreden; simpel gezegd: elke vijf jaar moet de aanvraagvergoeding éénmaal worden betaald. In alle gevallen geldt het volgende: er bestaat geen recht op restitutie van de aanvraagvergoeding als u uw aanvraag intrekt, als wordt besloten uw aanvraag niet te behandelen of als de aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen.

Daarnaast is een jaarlijkse vergoeding verschuldigd van € 700,-. De plicht tot betaling van de jaarlijkse vergoeding voor een nieuw kalenderjaar ontstaat steeds op 1 januari van dat jaar. Als u geen gebruik meer wilt maken van uw ontheffing, moet u dat vóór 1 januari van het nieuwe kalenderjaar schriftelijk hebben gemeld aan Farmatec-BMC. Als deze melding achterwege blijft of na 31 december van het voorafgaande jaar plaatsvindt, moet de jaarlijkse vergoeding over het nieuwe kalenderjaar worden betaald.

Als u bij zowel het BMC als bij Farmatec-BMC een ontheffing aanvraagt, moet u aan beiden een aanvraagvergoeding betalen. Als beide ontheffingen worden verleend moet u ook voor beide een jaarlijkse vergoeding betalen.

Verleningsduur

Opiumontheffingen worden verleend voor maximaal vijf jaar. Daarna moet een verlengingsaanvraag worden ingediend wanneer u werkzaamheden op grond van de Opiumwet wilt blijven verrichten.

Wet- en regelgeving

  • Internationaal: het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen en het Verdrag inzake psychotrope stoffen;
  • Nationaal: de Opiumwet, het Opiumwetbesluit, de Uitvoeringsregeling Opiumwet en de Beleidsregels opiumwetontheffingen.