Privacy

Voor het uitvoeren van onze wettelijke taken moeten wij gegevens verzamelen en uitwisselen. Het CIBG, waarvan het Bureau Medicinale Cannabis onderdeel uitmaakt, heeft privacy en de bescherming van persoonsgegevens hierbij hoog in het vaandel staan. Wij verwerken persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier, conform wet- en regelgeving.

In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
U vindt hier de volgende onderdelen:

 • Welke gegevens verwerkt het CIBG voor BMC.
 • Waarom verwerkt het CIBG deze persoonsgegevens?
 • Hoe lang bewaart het CIBG uw persoonsgegevens?
 • Uw rechten
 • Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?
 • Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?
 • Wat zijn persoonsgegevens?
 • Visie van het ministerie van VWS

Deze privacyverklaring herzien wij regelmatig.

Welke gegevens verwerkt het CIBG voor BMC ?

Het CIBG verwerkt voor BMC alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van haar wettelijke taak. U kunt hierbij denken aan:

 • Naam;
 • adres;
 • woonplaats;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • CV; diploma(‘s).

Daarnaast gebruiken wij uw contactgegevens, zoals bijvoorbeeld een e-mailadres, om u te kunnen informeren over relevante zaken rondom uw aanvraag, of ontheffing. Persoonsgegevens die u opgeeft, gebruikt het CIBG alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven.

Waarom verwerkt het CIBG deze persoonsgegevens voor BMC?

Het doel van het verwerken van de persoonsgegevens is de uitvoering van een wettelijke verplichting ter bescherming van de volksgezondheid. Het CIBG verwerkt persoonsgegevens voor BMC op basis van onderstaande wet- en regelgeving:

Uw rechten

U heeft een aantal rechten, zoals het inzagerecht.

Verzoek indienen

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u in ons bezit hebben, dan kunt u via het formulier AVG-verzoek een inzage verzoek doen. Het CIBG behandelt uw verzoek binnen 4 weken.

Wij vragen afhankelijk van uw verzoek mogelijk om extra gegevens om uw identiteit te controleren (door bijvoorbeeld controlevragen te stellen of een ID-bewijs te vragen).

Als wij u om een ID-bewijs vragen, zorg dan dat uw BSN-nummer is doorgestreept. Lees op Rijksoverheid.nl hoe u via de KopieID-app veilig een kopie van uw ID kunt maken. Het kopie van uw ID wordt na afhandeling van uw verzoek vernietigd en verwijderd.

Het recht op vergetelheid

Het verwerken van gegevens door BMC heeft een wettelijke basis. Hieruit volgt ook een bewaarplicht van de gegevens. Binnen de bewaartermijn mogen we de gegevens niet verwijderen. Het recht op vergetelheid is daarom, binnen die termijn, niet van toepassing.

U heeft uiteraard de mogelijkheid uw aanvraag, vergunning, ontheffing registratie, etc in te trekken. Informatie hierover vindt u op deze website.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

In een aantal gevallen is het CIBG bevoegd en soms zelfs verplicht om aan andere (overheids)organisaties gegevens en inlichtingen te verstrekken.

Voor BMC delen wij gegevens met:

 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

Het CIBG hanteert een aantal uitgangspunten bij de verwerking van persoonsgegevens en neemt maatregelen voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

Uitgangspunten

Voor een wettelijke reden en voor een doel

Het CIBG verwerkt persoonsgegevens wanneer er een wettelijke reden is om ze te mogen verwerken of op basis van toestemming. Daarbij zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen verwerkt worden voor het specifieke doel waarvoor ze verzameld zijn.

Met zo min mogelijk gegevens

Het CIBG verwerkt niet méér persoonsgegevens dan noodzakelijk is. Als het kan, verwerken we minder of geen persoonsgegevens.

Inbreuk op privacy zo klein mogelijk

Het CIBG zorgt dat de inbreuk op de privacy niet te zwaar is voor het doel waarvoor de gegevens worden verzameld. Indien mogelijk kiezen we daarbij voor verwerking van persoonsgegevens die de minste inbreuk op de privacy veroorzaken.

Bewaren zolang noodzakelijk is

Bij het CIBG bewaren we uw persoonsgegevens:

 • niet langer dan wettelijk is toegestaan;
 • of op grond van de archiefwet is vereist;
 • of zolang als het nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.

Maatregelen

Betrouwbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid

Het CIBG neemt maatregelen voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat het CIBG zorgt dat alleen personen met de juiste bevoegdheden én een geheimhoudingsplicht uw gegevens kunnen verwerken.
 • Persoonsgegevens zijn passend beveiligd. We volgen daarbij minimaal de voorschriften en standaarden van de Rijksoverheid voor informatiebeveiliging.
 • Het CIBG maakt afspraken over maatregelen met externe partijen als softwareleveranciers en datacenters en controleert of externe partijen deze afspraken nakomen.

Functionaris voor Gegevensbescherming

Het CIBG is onderdeel van het ministerie van VWS. Het ministerie van VWS heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is onafhankelijk en controleert of het ministerie en de uitvoeringorganisaties de regels van Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toepassen en naleven. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de toepassing van privacywetgeving.

Vragen aan de FG kunt u digitaal of op papier stellen via:
FG-VWS@minvws.nl  of schriftelijk via Functionaris voor de Gegevensbescherming

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken
Postbus 20350
2500 EJ  Den Haag

Heeft u vragen over uw rechten of een klacht? Neemt u dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die direct over iemand gaat of informatie die naar deze persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn een woonadres, telefoonnummer en e-mailadres.

Bijzondere persoonsgegevens

Sommige persoonsgegevens zijn extra gevoelig, omdat de verwerking ervan veel impact kan hebben op iemands leven. Gegevens die iets zeggen over iemands ras, godsdienst of gezondheid zijn voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens. Deze gegevens zijn extra beschermd door de wet. Persoonsgegevens van kinderen en strafrechtelijke gegevens zijn altijd gevoelig en krijgen daarom altijd extra bescherming.

Meer informatie over persoonsgegevens vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Missie van VWS

CIBG is onderdeel van het ministerie van VWS. Nederland gezond en wel. Dat is het motto van ons ministerie. Zorg voor ouderen en jongeren en voor hen met een lichamelijke of verstandelijke handicap. En bij de zorg voor mensen hoort ook de zorg voor hun gegevens. Gegevens die zij zelf of via professionals uit het veld met ons delen; vrijwillig, op basis van een wettelijke verplichting of omdat het - bijvoorbeeld in de vorm van wetenschappelijk onderzoek of door het bijhouden van registers - in het belang is van onze nationale en soms ook de internationale volksgezondheid.